POWRÓT

Projekt Comenius II
(2011-2013)


Wizyta partnerów programu Comenius w naszej szkole
(maj 2012)

W dniach 24-25 maja 2012 gościli w naszej szkole nauczyciele ze szkół partnerskich programu Comenius
„It’s all about who I am and what I can” z Belgii, Niemiec, Austrii i Cypru. Natomiast tydzień wcześniej
odwiedzili naszą szkołę partnerzy z Irlandii.

DZIEŃ PIERWSZY

Wizyta rozpoczęła się uroczystym powitaniem przez panią dyrektor Małgorzatę Tomaszewską
i koordynatorkę Magdalenę Zalegę. Następnie, po zapoznaniu się gości z częścią nauczycieli naszej szkoły,
zostali oni zaproszeni do obejrzenia przedstawienia przygotowanego przez klasę IIIb p. Julii Wróblewskiej
 – „O Wężowej Wdzięczności”. Pomimo, że przedstawienie było w języku polskim, wszyscy przyjęli je bardzo
entuzjastycznie, głównie za sprawą energicznej i bardzo przekonującej gry małych aktorów.

Po przedstawieniu goście obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez p. Magdalenę Zalegę
dotyczącą idei integracji w szkole oraz tego, w jaki sposób funkcjonują oddziały integracyjne w naszej szkole.

Następnie nauczyciele zwiedzali naszą szkołę. Ogromne wrażenie wywarły na nich pracownie
nauczania zintegrowanego, sala gimnastyczna i boisko szkolne.

Po obiedzie, który goście ze smakiem zjedli w naszej stołówce szkolnej, nastąpiła „robocza” część spotkania
czyli praca nad projektem. Koordynatorka główna Vera Cockuyt z Belgii przedstawiła sprawozdanie z dotychczasowych
przedsięwzięć oraz prezentację multimedialną dotyczącą oceny koleżeńskiej. Nauczyciele z Niemiec przedstawili
w jaki sposób funkcjonuje u nich samoocena uczniów, a nauczyciele z Cypru pokazali w jaki sposób metoda Portfolio,
pomaga uczniom i nauczycielom podczas ewaluacji dotychczasowych osiągnięć dzieci. Po prezentacjach nauczyciele
dyskutowali na temat przedstawionych metod oceniania, dzielili się uwagami, wymieniali doświadczenia i zastanawiali,
które z nich i w jaki sposób mogą zostać wykorzystane w ich szkołach.

Po długim i pracowitym dniu goście zaproszeni zostali do klubu „Wytwórnia” na koncert „Queen symfonicznie”

DZIEŃ DRUGI

Dzień ten zaczął się od spotkania projektowego, podczas którego nauczyciele ustalili, że po wakacjach uczniowie będą
mieli za zadanie przygotować projekty dotyczące krajów partnerskich. Projekty  te uczniowie ocenią sami,
a następnie oceniać je będą uczniowie ze szkół partnerskich. Nauczyciele zgodnie stwierdzili, że będzie to doskonała okazja,
aby w rzeczywistości sprawdzić ocenę koleżeńską i samoocenę. W związku z tym nauczyciele wspólnie opracowali kryteria,
według których oceniane będą prace uczniów.

Kolejnymi punktami spotkania były przygotowanie raportu, podsumowującego rok działania projektu, rozdanie certyfikatów
uczestnictwa oraz zaplanowanie wizyty na Cyprze w listopadzie 2012.

Po południu p. Magdalena Zalega zabrała gości na spacer ul. Piotrkowską i do Manufaktury. Natomiast wieczorem goście
mieli okazję spróbowania specjałów kuchni polskiej podczas wspólnej uroczystej kolacji.


POWRÓT