POWRÓT

„Chcę Wam coś powiedzieć!”


,,Prawo dziecka do szacunku jest najważniejszym i szczególnym prawem. Jest to prawo
nadające dziecku uprawnienia do wypowiadania się w swoich i cudzych sprawach, do poważnego
i sprawiedliwego traktowania jego spraw, do protestu i upominania się, a nawet żądania
stosownych dla siebie rozwiązań, do własnej niewiedzy, do smutku, do własnego trudu rozwoju,
poprawy, do własnych błędów, do działania.”


Tę ideę Janusza Korczaka promuje w naszej szkole pani dyrektor Małgorzata Tomaszewska, która już od września
poprzedniego roku szkolnego - 2013/2014 -zaproponowała społeczności uczniowskiej systematyczne spotkania
z elementem Korczakowskiego sejmiku dziecięcego pod nazwą: ,,Chcę Wam coś powiedzieć”. Ta propozycja
niezwykle szybko przyjęła się w naszej szkole i stała się już tradycją. Uczniowie polubili te spotkania, dające im
możliwość zabrania głosu tak, żeby być widocznym, słyszalnym, ważnym
Podczas comiesięcznych spotkań społeczności uczniowskiej w Sali gimnastycznej, na tzw. apelach porządkowych,
uczniowie zasiadają w fotelu Pani Dyrektor i mówią głośno o sprawach dla nich ważnych. Składają propozycje
dotyczące imprez szkolnych, udogodnień w szkole, zajęć dodatkowych, dzielą się obawami i problemami, radościami
i sukcesami. Każdy uczeń przed zajęciem miejsca w fotelu przedstawia się i mówi z której jest klasy. Uczniowie w ten
sposób poznają się i tracą anonimowość. Wszyscy czują, że mają wpływa na to, co dzieje się w szkole.
Celem tej inicjatywy jest stworzenie miejsca i okazji do poznania poglądów i pomysłów naszych uczniów.
Wszystkie one są brane pod uwagę przez dyrekcję szkoły i nauczycieli. 


POWRÓT