POWRÓT

Projekt Comenius II
(2011-2013)

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła przystąpiła do kolejnego projektu Comenius, w ramach którego pojęliśmy współpracę ze szkołami z Niemiec, Belgii, Austrii, Irlandii oraz Cypru.

Tytuł projektu: „It’s all about who I am and what I can”
"Najważniejsze jest to, kim jestem i co potrafię"


Comenius w naszej szkole - podstawowe informacje
Szkoły biorące udział w projekcie
Charakterystyka oddziałów integracyjnych (ang.)

 

 

Strona internetowa projektu:
www.comeniusassessment.wordpress.com


Rok szkolny 2012/2013


Wyjazd do Blankenberge - maj 2013
(relacja z wizyty - wersja PL )


Wyjazd do Rastede - styczeń 2013
(relacja z wizyty - wersja PL )


Wyjazd do Larnaki - listopad 2012
(relacja z wizyty - wersja PL )


Omówienie wizyty w Rastede

Dnia 29.01.2013 na zebraniu Rady Pedagogicznej pani dyrektor Małgorzata Tomaszewska dokonała omówienia
wizyty naszych nauczycieli w szkole partnerskiej w Niemczech – w Rastede – która odbyła się w ramach
realizowanego projektu Comenius. Pani dyrektor przygotowała prezentację, w której przedstawiła specyfikę
niemieckiej szkoły i jej główne działania. Godne podkreślenia było to, że jest to szkoła dla tzw. „trudnej młodzieży”,
w której nauczyciele znaleźli złoty środek w przeciwdziałaniu agresji i złym zachowaniom. Okazuje się, że jest to
wspólna praca, która stanowi nieodzowny element w socjoterapii tych uczniów. Uczniowie pracują w grupie,
skutecznie komunikują się, czują się współodpowiedzialni za efekt pracy grupy, czują się potrzebni, ważni,
bo wiedzą, że robią coś pożytecznego. Uczniowie, pod czujnym okiem nauczycieli, przygotowują posiłki dla
całej szkoły (uczą się gotować, piec, obsługiwać narzędzia kuchenne, korzystać z przepisów) naprawiają rowery
i inne przedmioty codziennego użytku, mają pasiekę, uprawiają ogród. Uczą się tego, co im się przyda w życiu.
Szanują dorosłych i ich słuchają. Nauczyciele pracują razem z nimi, są dla nich wzorem, służą doświadczeniem i wiedzą.

Wizyta w szkole w Rastede była kolejną bardzo wartościową lekcją dla naszych nauczycieli. Na pewno niektóre elementy
będą wdrożone w życie codzienne naszej społeczności uczniowskiej. I tym razem wizyta w ramach projektu Comenius
poszerzyła doświadczenia nauczycieli i okazała się cenną lekcją pedagogiki.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z wizyty w szkole partnerskiej (pobierz plik .ppt  - 7mb)


Rok szkolny 2011/2012


Spotkanie w Łodzi - maj 2012
(relacja z wizyty - wersja PL )


Wyjazd do Wiednia - styczeń 2012
(relacja z wizyty - wersja PL )


Wyjazd do Galway w Irlandii - październik 2011
(relacja z wizyty - wersja PL , English version )


IV Międzynarodowa Konferencja naukowo- szkoleniowa
EDUKACJA ZDROWOTNA „Szkoła – Uczeń – Zdrowie”

 

24.05.2012 w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja naukowo- szkoleniowa EDUKACJA ZDROWOTNA „Szkoła – Uczeń – Zdrowie”.

Organizatorami konferencji byli:
- Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych,
- Łódzkie Towarzystwo Pedagogiczne
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi.
 
Konferencja podejmowała problematykę z zakresu edukacji uczniów ze SPE w kontekście dobrych praktyk stosowanych w szkołach Unii Europejskiej oraz poszukiwań w obszarze edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Spotkanie było możliwością wymiany doświadczenia i zaprezentowania programów i projektów z zakresu edukacji uczniów ze SPE, w tym również uczniów przewlekle chorych. Konferencja była elementem Dni Edukacji Zdrowotnej.

Konferencja podzielona została na dwie sesje:

Sesja I - Szkoła promująca zdrowie jako środowisko kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami była zamkniętym spotkaniem przedstawicieli Niemiec, Belgii, Austrii, Irlandii oraz Cypru i Polski realizujących projekt: Comenius, „It’s all about who I am and what I can” (Najważniejsze jest to, kim jestem i co potrafię) oraz przedstawicieli instytucji oświatowych i edukacyjnych Europy, uczestników wizyty studyjnej „Health education and promotion in society” organizowanej przez WSEZiNS. Zagraniczni goście zwiedzili Szkołę Podstawową
z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi. Poznali jej specyfikę pracy oraz zadania podejmowane przez placówkę
w ramach działań szkoły promującej zdrowie – szkoła wyróżnia się takim certyfikatem.

Gościom została zwrócona uwaga na:
- zdrowe żywienie w stołówce szkolnej,
- udział uczniów w programach rządowych: „Mleko dla szkół” oraz „Owoce i warzywa w szkole”,
- istnienie opieki pielęgniarskiej oraz opieki rehabilitanta,
- realizowanie przez uczniów klas I – III zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w tygodniowej siatce zajęć,
- realizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dziewcząt i chłopców: zajęcia z piłki siatkowej, ręcznej, nożnej, tenis stołowy, zajęcia taneczne dla dziewcząt,
- funkcjonowanie nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska, sali gimnastycznej oraz placu zabaw dla najmłodszych,
- segregację śmieci przez uczniów i pracowników szkoły,
- realizację Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci” oraz akcji EKO-UCZEŃ,
- udział szkoły w programach i akcjach, m.in. Uczniowie klasy Ia przez cały rok szkolny brali udział w trzy-etapowym ogólnopolskim konkursie "Zdrowo jem, więcej wiem!" organizowanym przez Fundację BOŚ; projekt STOP MARNOWANIU ŻYWNOŚCI, którego pomysłodawcą i organizatorem był Bank Żywności w Łodzi; konkurs całoroczny „Aktywnie Po Zdrowie”.

Sesja II - Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej
w państwach europejskich.
Było to otwarte spotkanie z osobami realizującymi powyższe projekty, którego celem była analiza systemu kształcenia specjalnego w kontekście idei włączającej oraz prezentacja dobrych praktyk stosownych w wybranych krajach Unii Europejskiej. W czasie sesji odbyły się wystąpienia:

mgr Małgorzaty Tomaszewskiej – dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111): Korzyści płynące z realizacji międzynarodowego projektu Comenius dla ucznia, nauczyciela, dyrektora i szkoły jako wspólnoty edukacyjnej.

mgr Aleksandry Brandt, mgr Anety Gąsiorek, mgr Ilony Sapiei (SP111): Dobre praktyki w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Irlandii – relacja z wizyty studyjnej.
 
mgr Krystyny Lukas (SP111): Dobre praktyki w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
z Anglii – relacja z wizyty studyjnej.

mgr Ewy Błaszczyk, mgr Agaty Leder (SP111): Dobre praktyki w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Austrii – relacja z wizyty studyjnej.

W skład Komitetu Organizacyjno-naukowego konferencji weszły następujące osoby:

prof. dr hab. Iwona Chrzanowska
prof. dr hab. Józef Binnebesel
prof. dr hab. WSEZiNS Stanisław Lipiński
dr hab. Beata Jachimczak
dr Dobrosław Bilski
mgr Anna Gulej
mgr Małgorzata Tomaszewska
Sekretariatem konferencji kieruje : mgr Sylwester Janek.

 


Wyniki ankiety dotyczącej OK
 

Dn. 15 XI 2011 r. odbyło się spotkanie rady pedagogicznej naszej szkoły, podczas którego zostały przypomniane podstawowe elementy
oceniania kształtującego (obszernie zasady oceniania kształtującego zostały przedstawione radzie pedagogicznej na szkoleniowym
spotkaniu poprowadzonym przez p. K. Durnasia dn. 9 V 2011r. w naszej placówce).

Po zebraniu, nauczyciele zostali poproszeni o głębsze przeanalizowanie tematu oraz eksperymentalne wprowadzanie poszczególnych
elementów OK na swoich lekcjach, a następnie wypowiedzenie się (poprzez wypełnienie otrzymanej od p. A. Gąsiorek ankiety)
na temat wdrażania zasad ww oceniania oraz pozytywnego bądź negatywnego wpływu tych elementów na proces uczenia się dzieci.

 

 W ankiecie wzięło udział 21 osób z dwóch etapów nauczania, w tym przedstawicieli różnych przedmiotów nauczania.


Wyniki i interpretacja ankiety (format .doc)
 


Prezentacja na zebraniu Rady Pedagogicznej

Dnia 15 listopada 2011 r. pani dyrektor Małgorzata Tomaszewska, koordynator projektu Comenius Magdalena Zalega
wraz z nauczycielkami: Aleksandrą Brandt, Iloną Sapieją, Iloną Tałady, Anetą Gąsiorek biorącymi udział w wizycie
w szkole partnerskiej w Irlandii w Galway przedstawiły Radzie Pedagogicznej na zebraniu prezentację
pt. "Zasady funkcjonowania szkoły podstawowej w Irlandii. Na podstawie wizyty w Scoil Nioclas Naofa w Galway
w dniach 04.10.2011-08.10.2011 r. ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania w niej klas dla uczniów
autystycznych oraz klas integracyjnych”
.

Nauczyciele dzięki prezentacji dowiedzieli się, jak wygląda codzienny dzień zajęć w szkole podstawowej w Galway.
Usłyszeli o dobrych praktykach stosowanych w zaprzyjaźnionej irlandzkiej szkole, dotyczących metod nauczania,
metod wychowawczych, kontaktów z rodzicami, organizacji pracy szkoły, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ponieważ szkoły partnerskie w projekcie pracować też będą nad zmianą systemu oceniania uczniów, pani Aneta Gąsiorek
przypomniała nauczycielom główne założenia oceniania kształtującego. Zadaniem wszystkich nauczycieli będzie teraz
zastanowienie się i przeanalizowanie wszystkich stosowanych przez siebie sposobów oceniania uczniów.
Zebrane dane zostaną przedstawione na spotkaniu partnerów w styczniu w szkole w Austrii. Nauczyciele w naszej szkole
starają się oceniać również wrodzone predyspozycje dziecka, umiejętności, talent, radzenie sobie w różnych sytuacjach,
nie tylko jego wiedzę. Nauczyciele dążą do tego, by uczeń otrzymał ocenę również od swoich rówieśników,
rodziców oraz umiał ją sobie wystawić sam.

 


POWRÓT