POWRÓT

                                
Erasmus +
(2017-2019)

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Erasmus+ składa się z trzech akcji: Mobilność edukacyjna (akcja 1), Współpraca na rzecz innowacji
i dobrych praktyk (akcja 2) oraz Wsparcie w reformowaniu polityk (akcja 3). Każda z akcji obejmuje projekty zdecentralizowane, o których realizacji decydują narodowe agencje programu Erasmus+, oraz projekty
i programy scentralizowane, zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Nad całością realizacji programu czuwa Komisja Europejska, która na bieżąco zarządza jego budżetem oraz określa priorytety, cele i kryteria.
 

Nasz projekt należy do Akcji KA2. Są to  transnarodowe partnerstwa strategiczne mające na celu opracowywanie inicjatyw odnoszących się do jednej lub kilku dziedzin kształcenia, szkolenia i młodzieży oraz promowanie innowacji, wymiany doświadczeń i know-how między różnymi rodzajami organizacji zajmujących się kształceniem, szkoleniem i młodzieżą lub innymi stosownymi dziedzinami. Wspierane są określone działania dotyczące mobilności w zakresie, w jakim przyczyniają się do realizacji celów projektu.

TYTUŁ PROJEKTU:

Let's Build BridgesTogether - Budujmy Razem Mosty.

 SZKOŁY PARTNERSKIE:

Instituto Comprensivo  ,,Nino Navarra” Alcamo, Sycylia, Włochy

Şcoala Gimnazială ,,Aurel Vlaicu" Brăila, Rumunia
 

CZAS TRWANIA : 01.09.2017- 31.08.2019

CELE

- promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez wykorzystanie innowacyjnych podejść dydaktycznych.

-wdrożenie do świadomej przynależnosci  europejskiej respektującej  nowoczesne i wielokulturowe społeczeństwo.

- wzmocnienie poczucia przynależności  do Unii Europejskiej oraz stymulowanie dialogu międzykulturowego,

- promowanie wartości demokratycznych i praw człowieka, które stanowią podstawę integracji europejskiej.

- włączenie społeczne

- promowanie integracji uczniów w niekorzystnej sytuacji i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- motywowanie  uczniów i nauczycieli do komunikowania się w języku obcym za pomocą technollogii ICT.

FAZY PROJEKTU

A1: Beyond  our borders -Poza naszymi granicami

Partnerstwo tworzone przez kraje o różnych zwyczajach i kulturze, musi być zainicjowane przez  skuteczny dialog między szkołami aby rozbić stereotypy.

Wirtualne grupy uczniów tworzą  multimedialny produkt (PPT, wideo lub Prezi), zawierajacy istotne informacje o mieście i kraju ,  historii, terytorium, tradycjach poszczególnych krajów.

Komunikowanie będzie odbywać się za pośrednictwem wybranej platformy (eTwinning, Skype, e-mail, dysk Google).

"TABLE GAME" "I know you know me".

A2: Let's build bridges together Budujmy  razem mosty

Ta  aktywność  rozwija w uczniach świadomość prznależnosci  w kontekscie  europejskim. Rozwijając pojęcia tolerancji, integracji, akceptacji różnorodności, współpracy, solidarności wdrażamy do bycia obywatelami Europy. Uczniowie w ramach tzw. ,,writing laboratory” tworzą broszurę, wydają ją i  upowszechniają.

A3:  The final show "We play together" -Bawimy się razem.

Podczas mobilności (wizyt partnerskich) uczniowie będą przedstawiać stworzoną przez siebie sztukę.

Projekt  ,,Let’s build bridges together”  oprócz całorocznej współpracy szkół przewiduje wizyty partnerskie nauczycieli i uczniów w Rumunii i Włoszech. Uczniowie z grupy Erasmusa bedą mieć możliwość wzięcia udziału w wymianie uczniowskiej i wyjazdu do Włoch lub Rumunii lub możliwość goszczenia u siebie ucznia z zagranicy. Uczniowie należący do grupy Erasmusa będą wykonywać zaplanowane wdziałania projektowe oraz komunikować sie z uczniami partnerskich szkół przez okres trwania projektu.

Serdecznie zapraszam do zapisyawnia się do grupy Erasmusa

KOORDYNATOR: Justyna Krzywańska

 


POWRÓT