POWRÓT  

Fakty z historii szkoły na podstawie dawnych kronik


W roku 1957, uchwałą Prezydium Rady Narodowej miasta Łodzi została zatwierdzona decyzja o budowie szkoły przy ul. Jaracza 44/46.
Budowę rozpoczęto 28 stycznia 1958 r. Szkołę oddano do użytku 31 grudnia 1958 r.
 
Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 111 nastąpiło 7 lutego 1959 r.
Pierwszym Sekretarzem PZPR był wówczas Władysław Gomułka, Ministrem Oświaty - Władysław Bieńkowski, Kuratorem Okręgu Łódzkiego - Henryk Hajdrych, Inspektorem Oświaty - Kazimierz Matula. Zakłady opiekuńcze dla szkoły - Zakłady Przemysłu Pończoszniczego im. płk. W. Jurczyka
i Łódzkie Zakłady Przemysłu Odzieżowego im. Małgorzaty Fornalskiej.

Szkoła Podstawowa nr 111 była drugą szkołą świecką w Łodzi.
Posiadała 15 izb lekcyjnych. W pierwszym roku nauki uczęszczało do szkoły 750 uczniów.
 

Zdjęcia Szkoły z roku 1959.

 

Pierwszym Kierownikiem Szkoły był Stefan Szymczak, który pełnił te funkcję od 7 lutego 1959 r. do 31 sierpnia 1963 r.
Potem kolejno szkołą kierowali:

 • Krystyna Walczak - kierownik szkoły od 1 IX 1963 r. do 31 VIII 1968 r.

 • Danuta Rupniewska - dyrektor szkoły od 1 IX 1968 r. do 31 I 1991 r.

 • Marek Szymkowiak - dyrektor szkoły od 1 II 1991 r. do 31 VIII 2007 r.

 • Małgorzata Tomaszewska - dyrektor szkoły od 1 IX 2007 r. do chwili obecnej.


  Działalność szkoły

 • Od początku swego istnienia szkoła współpracowała z dwoma przedszkolami: Państwowym Przedszkolem nr 24 i z Przedszkolem Przyzakładowym
  im. M. Fornalskiej.
   

 • W 1979 r. rozpoczęła się współpraca ze Studium Wychowania Przedszkolnego w Łodzi przy ul. Smugowej 10/12. Nauczyciele przygotowywali lekcje dla studentów.
   

 • W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym szkoła przygotowywała szereg występów artystycznych dla Koła ZBOWiD, dla Zarządu Dzielnicowego Ligi Kobiet oraz dla Rencistów w Arturówku i dla Zakładów Opiekuńczych.
   

 • Szkoła współpracowała z Polskim Radiem. Uczniowie brali udział w audycjach. W nagrodę Polskie Radio zorganizowało dzieciom wycieczkę do Książa.
   

 • W roku szkolnym 1962/1963 gościł w szkole łódzki poeta Igor Sikirycki.
   

 • Dużym wydarzeniem w roku szkolnym 1962/1963 było podarowanie szkole przez Kuratorium Oświaty w Łodzi aparatu filmowego. Dzięki temu można było wyświetlać filmy oświatowe dla poszczególnych klas, filmy fabularne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz tematyczne filmy dla rodziców.
   

 • W ramach współpracy z czasopismami uczniowie umieszczali na ich łamach swoje artykuły. W "Świecie Młodych" z dn. 4 grudnia 1964 r. zamieszczono list Kazika Janiaka adresowany do W. Żółkiewskiej, autorki książki "Śladami rysich pazurów". Redakcja przysłała Kazikowi bon na zakup książek.
   

 • Uczniowie szkoły wykonywali prace społecznie użyteczne poza szkołą w zakładach ZM "Jotek", ZPB "Uniontex", ZPD "Olimpia", ZPB im. Obrońców Pokoju.
   

 • W ramach preorientacji zawodowej klasy starsze odwiedzały zakłady pracy zapoznając się z poszczególnymi cyklami produkcyjnymi - zajęcia odbywały się w Zakładach "Dywilan", w Zakładach Aparatur Elektronicznych "Ema-Elester".
   

 • W 1964r odwiedził szkołę profesor z Liverpoolu. Angielski profesor interesował się problematyką pracy z dziećmi trudnymi oraz współpracą z Ośrodkiem Selekcyjnym, organizacjami młodzieżowymi i zajęciami pozaszkolnymi.
   

 • W 1964 r. na terenie szkoły powstała Spółdzielnia Uczniowska "Liliput", która prowadziła sklepik szkolny.
   

 • Na terenie szkoły działały koła zainteresowań: koło żywego słowa, sprawnych rąk, majsterkowania, PTTK, zespół muzyczny, balet, harcerze, PCK, TPPR.
   

 • Od 1966 r. szkoła zaczęła współpracować ze Szkołą Podstawową im. K. Świerczewskiego w Baligrodzie (Bieszczady). Kierownictwo szkoły chciało w ten sposób przybliżyć uczniom postać przyszłego patrona szkoły. Została zorganizowana wycieczka do Baligrodu dla najlepszych uczniów.
   

 • W dniu 30 marca 1967 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia generała Karola Świerczewskiego.
  W CZERWCU ROKU 2008 UCZNIOWIE WRAZ Z NAUCZYCIELAMI, BĘDĄC NA WYCIECZCE W KOZŁÓWCE, ZAWIEŹLI GIPSOWE POPIERSIE GENERAŁA ŚWIERCZEWSKIEGO DO TAMTEJSZEGO MUZEUM SOCREALIZMU WZBOGACAJĄC TYM SAMYM JEGO ZBIORY. POPIERSIE BYŁO AUTORSTWA WŁADYSŁAWA WASIEWICZA I POCHODZIŁO Z 1951 ROKU.
   

 • W dniu 19 czerwca 1976 r. szkoła otrzymała pismo informujące o podjęciu przez Kuratorium całego szeregu działań zmierzających do oddania Uniwersytetowi Łódzkiemu pięciu izb lekcyjnych, motywując to trudnościami wynikającymi z niedoboru powierzchni lokalowych uczelni. W związku z tym następuje w szkole pełna dwuzmianowość kl. I-IV. Ze zlikwidowanej SP 178 przybyły dwie klasy V i VI. Biblioteka została przeniesiona do izby harcerskiej, zlikwidowano pracownie jęz. polskiego i zaj. technicznych. Pogarszają się warunki pracy.
   

 • Szkolne koło PTTK bierze udział w wycieczkach i rajdach organizowanych przez Łódzki Oddział PTTK. Do tradycji przeszły stałe rajdy: młodzieżowy rajd "Na Raty", "Rajd Wyzwolenia", "Dobra", i "Topienie Marzanny".
   

 • W 1978 r. opiekunowie PTTK p. B. Macudzińska i p. C. Jaworska otrzymują odznaki za pracę wśród młodzieży: Złotą Odznakę PTTK otrzymała pani Bożenna Macudzińska, Srebrną - pani Celina Jaworska. Informacja o tym wydarzeniu zostaje zamieszczona w miesięczniku turystyczno-krajoznawczym "Gościniec".
   

 • Harcerze biorą udział w akcji "Uwaga dziecko na jezdni", przeprowadzając dzieci na skrzyżowaniu Jaracza i Kilińskiego. W "Głosie Robotniczym" ukazuje się artykuł z podziękowaniem od Hufca ZHP dla SP nr 111.
   

 • 17 stycznia 1980 r. podjęta zostaje decyzja o przeniesieniu szkoły do budynku, który zostaje zwolniony przez XII LO (ul. Sterlinga 24). Dzięki interwencji rodziców i pracowników szkoły pomysł ten nie zostaje zrealizowany.
   

 • W roku szkol. 1980/1981 świetlica szkolna zajmuje I miejsce w dzielnicy w konkursie na najlepiej prowadzoną placówkę i zostaje wytypowana do udziału w konkursie na szczeblu wojewódzkim, gdzie zajmuje II miejsce.
   

 • Szkoła współpracowała z łódzkim Teatrem Nowym - uczniowie brali udział w licznych przedstawieniach. W konkursie "Mój list z widowni" praca Agnieszki Czech zajęła I miejsce.
   

 • W roku szk. 1985/1986 szkoła bierze udział w IV wojewódzkim Turnieju Poezji Patriotycznej, uczniowie zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich.
   

 • W eliminacjach chórów szkolnych zespół pod kierunkiem pani Lilli Zachary zajmuje I miejsce w dzielnicy i II miejsce w województwie.
   

 • Szkoła bierze udział w różnego rodzaju akcjach m.in. zbiórka pieniędzy i surowców wtórnych na budowę Szpitala Centrum Matki Polki w Łodzi.
   

 • Od roku 2000 jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi, tzn taką, w której dzieci zdrowe uczą się razem z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli z dziećmi z autyzmem, z przewlekłymi chorobami, z zaburzeniami zachowania i emocji lub niepełnosprawnymi.
   

 • W czerwcu 2000 roku ostatni raz opuściły szkołę klasy ósme. Szkoła stała się szkołą sześcioklasową, jak wszystkie szkoły podstawowe w Polsce po reformie oświaty.
   

 • 20 lutego 2006 roku - szkoła  otrzymała CERTYFIKAT i włączyliśmy się do "Łódzkiej sieci szkół i przedszkoli promujących zdrowie".
   

 • 01.09.2009 r. - szkoła otworzyła pierwszy oddział przedszkolny.
   

 • Rok szkolny 2009/2010 szkoła realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Każde dziecko jest zdolne - Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".
   

 • 20.05.2009 r. - odbył się Złoty Jubileusz SP 111 - uroczyste obchody 50 lecia SP 111 w gronie byłej dyrekcji szkoły, nauczycieli, absolwentów i władz oświatowych.
   

 • W latach 2009 - 2011 - szkoła realizuje pierwszy projekt Comenius wraz ze szkołami partnerskimi z Włoch, Anglii i Węgier.
   

 • Szkoła otrzymała Certyfikat ORGANIZACJA INNOWACYJNA W ROKU  SZKOLNYM 2009/10, czerwiec 2010. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego podsumowało RUCH INNOWACYJNY W SZKOLNYCH SYSTEMACH EDUKACJI w roku szkolnym 2009/2010. Patronat nad Podsumowaniem Ruchu Innowacyjnego w Szkolnych Systemach Edukacji objęli: Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak oraz Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński, a patronat medialny: GAZETA SZKOLNA, TV TOYA, TVP S.A. Odział w Łodzi. Wzięto pod uwagę dokonania edukacyjne szkoły, w tym innowacje pedagogiczne wdrażane w placówce
   

 • Od września 2010 - szkoła realizuje  projekt "Praktyka na miarę szyta.  Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   

 • grudzień 2010 r. - na terenie szkoły powstało nowe boisko w ramach programu rządowego "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży".
   

 • grudzień 2010 r. - na terenie szkoły powstał plac zabaw w ramach programu rządowego "Radosna szkoła".
   

 • Rok szkolny 2010/2011 szkoła realizuje Projekt "Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności programy rozwojowe dla ośmiu szkół podstawowych z terenu Miasta Łódź"  współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (PO Kapitał Ludzki).
   

 • Rok szkolny 2011/2012 - szkoła realizuje Projekt pt. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   

 • W latach 2011 - 2013 - szkoła realizuje drugi projekt Comenius ze szkołami z Niemiec, Belgii, Austrii, Irlandii oraz Cypru.
   

 • W okresie  01.03.2012 - 31.07.2014  szkoła  realizowała projekt „Wyjątkowy Uczeń" . Był to projekt unijny dla blisko 10 000 uczniów łódzkich szkół podstawowych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   

 • W listopadzie 2013 r. skończyła się kompleksowa  termomodernizacja budynku szkoły. Koszt wykonania robót budowlanych to 858 927,50 zł. brutto. Roboty były dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
   

 • W roku szkolnym 2014/2015 dwie klasy pierwsze I B i I C  realizowały projekt unijny „Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie”. Projekt był całkowicie finansowany z programu Kapitał Ludzki,  III Wysoka jakoś systemu oświaty,3.3 Poprawa jakości kształcenia, 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia.
   

 • W kwietniu 2015 roku  nasza szkoła rozpoczęła pracę w projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Był to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.
   

 • Przez miesiące lipiec – sierpień 2015 trwała modernizacja dziedzińca wewnętrznego szkoły – wymiana nawierzchni asfaltowej na kolorową  kostkę brukową. Środki na remont nawierzchni szkoła uzyskała z budżetu Rady Osiedla Śródmieście - Wschód.
   

 • W październiku 2015 nasza szkoła rozpoczęła udział w polskiej edycji międzynarodowego projektu społeczno- edukacyjnego pod patronatem Unii Europejskiej o nazwie The Beit Projeckt.
   

 • 15 grudnia 2015 otrzymaliśmy Certyfikat udziału w projekcie "Rola nie boli, czyli jak znaleźć w grupie swoje miejsce i swój czas"  zorganizowanym przez Fundację Edukacyjną SIŁACZKA.
   

 • W dniu 10.11.2016 r., za szczególną opiekę nad się uczniami i rodzicami uczniów będącymi w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie pracy nauczycieli, Pani Renata Leder – pedagog SP 111 otrzymała wyróżnienie - odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”.
   

 • W dniu  1.06.2017 r. Pani Dyrektor Małgorzata Tomaszewska została wyróżniona medalem Serce Dziecku. Medal ten jest najważniejszym regionalnym wyróżnieniem dorosłych przez dzieci.
   

 • Z dniem 1 września 2017 roku, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i przepisami ją wprowadzającymi, Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi stała się 8-letnią szkołą podstawową.
   

 • Od początku roku szkolnego 2017/2018 nasza szkoła rozpoczęła udział w projekcie  Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego "Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.
   

 • We wrześniu 2017 przystąpiliśmy programu Erasmus+. Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, który realizujemy ze szkołami z Włoch oraz Rumunii.
   

 • Od początku roku szkolnego 2017/2018 nasza szkoła dołączyła do placówek wykorzystujących system dziennika elektronicznego.
   

 • W październiku 2017 roku SP111 rozpoczęła realizację własnego projektu unijnego pt: „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111” złożonego w ramach konkursu z Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
   

 • Dnia 29 listopada 2017 roku w naszej szkole odbyło się podsumowanie programu Urzędu Miasta Łodzi "Mój przyjaciel wf". Dyrektor SP111, pani Małgorzata Tomaszewska, gościła m.in. I Wiceprezydenta Miasta Łodzi pana Tomasza Trelę, Dyrektora Departamentu Sportu i Departamentu Spraw Społecznych pana Marka Kondraciuka oraz Metodyka Wychowania fizycznego panią Ewę Sprawkę.
   

 • W czerwcu 2017 roku szkoła otrzymała Certyfikat ORGANIZACJA INNOWACYJNA W ROKU SZKOLNYM 20016/17 przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego


 POWRÓT