POWRÓT

Ochrona danych osobowych


Łódź, 25.05.2018

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO art. 13), informujemy, że:


Tożsamość Administratora Danych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111, ul. Jaracza 44/46, 90 – 252 Łódź. Administratora reprezentuje Dyrektor SP 111 Małgorzata Tomaszewska. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jaracza 44/46, 90 – 252 Łódź, poprzez skrzynkę elektroniczną ePUAP lub email: kontakt@sp111.elodz.edu.pl

 

Tożsamość Inspektora Ochrony Danych

 

Inspektorem Ochrony Danych jest pan Paweł Szczepaniak. Z Inspektorem kontaktować można się za pomocą
email: kontakt@skold.com.pl

Cele przetwarzania danych  i podstawa prawna


Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego, tj. ze świadczeniem usług w zakresie edukacji, dokumentowania przebiegu nauki, realizacji zadań szkoły. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych jest udzielona zgoda na przetwarzanie danych (w tym wizerunku), przepisy prawa wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), innych Ustaw regulujących funkcjonowanie pracy szkoły oraz
z ich rozporządzeń wykonawczych.


Odbiorcy danych

 
Administrator może powierzać  Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych (urzędy, instytucje). Podmiot, któremu powierzono dane jest zobowiązany do odpowiedniego ich zabezpieczenia. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane organom władzy publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.


Okres przechowywania danych


Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po upływie tego czasu przez okres zgodny z obowiązującym prawem.


Prawo wglądu do danych


Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwości ich sprostowania, z uwzględnieniem, że podane przez Panią/Pana dane są wymogiem wyżej wymienionych akt prawnych. Inne dane, zbierane na podstawie zgody, podawane są dobrowolnie. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do tych danych oraz możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.

Informacje dodatkowe


Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom przetwarzania i nie będą profilowane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego jak również do organizacji międzynarodowych.


Prawo wniesienia skargi


W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jest nim Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Tel. 22 860 70 86

                                                                             

                               Małgorzata Tomaszewska

                                                                                                   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi

 


 


POWRÓT