POWRÓT

Informacje dla Rodziców


HARMONOGRAM REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2023/2024

(pobierz plik PDF)


HARMONOGRAM REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2022/2023

(pobierz plik doc)


UWAGA!
KOSZT OBIADÓW w M-CU wrześniu 2022/2023
wynosi: 15dni x 6,00zł= 90zł

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ W DNIACH
02.09.2021 - 12.09.2022r.
Po wczeœniejszy zgłoszeniu telefonicznie lub Librusie

NA KONTO : 58-1240-1037-1111-0011-0911-0540

(W tytule należy wpłaty należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę)

Zestaw podręczników obowiązujących w SP 111 w roku szkolnym 2021-2022

(pobierz plik.doc)HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I 2021-2022

Harmonogram rekrutacji do pobrania (pobierz plik.doc)
Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół ponadpodstawowych


Szanowni Państwo, Rodzice/opiekunowie prawni uczniów z klas ósmych,

Ministerstwo Edukacji podało do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i również terminy składania dokumentów uczniów
do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych - proszę zapoznać się z poniższymi informacjami.

Małgorzata Tomaszewska
Dyrektor SP 111

Terminy rekrutacji (pobierz plik .pdf)Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi z dnia 15.09.2020 r.
w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oœwiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. § 5. 1. i §5.1.2 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603) zarządzam, co następuje

§ 1
Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej na zebraniu w dniu 09.09.2021 r. oraz po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców na zebraniu w dniu 16.09 2021 r.
ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w dniach:

termin:
12.11.2021 r.
07.01.2022 r.
02.05.2022 r.
17.06.2022 r.
23.06.2022 r.
Razem 5 dni

§ 2
Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/ prawnych opiekunów do dnia 30 wrzeœnia 2020 r. o ustalonych terminach dni wolnych oraz o możliwoœci udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w tych dniach w szkole w godzinach 7.00 – 17.00. Potrzebę zapewnienia dzieciom opieki rodzice zgłaszają do szkoły (wychowawcom klas) na 2 dni przed planowanym dniem wolnym.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Wiadomość dla rodziców uczniów uczęszczających na lekcję religii o zakupieniu podręczników


wykaz podręczników z religii 2021/2022 (pobierz plik .doc)

Informacje dotyczące ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów
 

Szanowni Państwo, 

poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów
 (w formie stypendium i zasiłku szkolnego) na rok szkolny 2019/2020.

Informacje zamieszczone są również na stronie Urzędu Miasta Łodzi
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/  
Informacji udziela również pedagog szkolny.

W jednym z załączników zawarty jest harmonogram dyżurów - miejsc, w których będzie można złożyć wnioski.

Dokumenty:


REGULAMIN przyjmowania wpłat i korzystania z obiadów szkolnych.

 1. Z obiadów szkolnych mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy szkoły.
   

 2. Uczeń zapisany na obiady w miesiącu wrześniu znajduje się na stałej liście
  konsumentów, która obowiązuje do końca roku szkolnego.
   

 3. Rezygnacja z obiadów może nastąpić po bezzwłocznym zgłoszeniu tej decyzji
  na 3 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca, w którym uczeń nie będzie jadł obiadów.
  Zgłoszenia może dokonać rodzic lub uczeń osobiście lub telefonicznie w sekretariacie pod nr 42 633 12 56.
   

 4. Wpłaty za obiady przyjmowane są w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego w dniach 25 – 30 (w dni robocze).
  Jedynie za m-c wrzesień i styczeń wpłaty należy dokonać w pierwszym tygodniu miesiąca tj. 1 – 7 (w dnia robocze).
  W przypadku nie uiszczenia opłaty w podanym terminie, uczeń zostanie skreślony z listy obiadowej.
   

 5. Absencję dziecka należy zgłosić w pierwszym dniu choroby osobiście lub telefonicznie w sekretariacie
  szkoły lub pod numerem telefonu 42 633 12 56. Informujemy, że koszty obiadu za ten dzień nie są zwracane.
  Zwrot dotyczy kolejnych dni nieobecności, które dokonujemy w następnym miesiącu żywieniowym.
   

 6. Obiady wydawane są w dwóch turach:
  - dla dzieci młodszych klasy I-III - 11.40-12.00 pierwsza długa przerwa
  - dla dzieci starszych klasy IV-VI - 12.45-13.05 druga długa przerwa
  - dla uczniów najstarszych klas VII - 13.50-14.05 trzecia długa przerwaWyprawka szkolna (300zł)

W związku z licznymi pytaniami z Państwa strony, informujemy, że wyprawka szkolna w wysokości 300zł
obowiązująca od roku szkolnego 2018/2019 nie jest przeznaczona na zakup podręczników.
Podręczniki nadal są darmowe.


Niezbędne informacje:

Program „Dobry Start” – 300 dla ucznia

 W ramach rządowego programu „Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia, dla dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Nie musisz iść do urzędu. Już od 1 lipca 2018 r. możesz złożyć wniosek on-line przez bankowość elektroniczną lub przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl

Od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r. 

Ważne! Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi na stronie www.css.samorzad.lodz.pl,
tel. 042 638 59 69

 


Szanowni Uczniowie klas VIII! Szanowni Rodzice!

W  związku z rozpoczęciem w dniu 13 maja 2019 r.  naborem elektronicznym do szkół ponadpodstawowych  przekazujemy
Państwu  informacje w tym temacie. Przypominamy, że: logowanie należy przeprowadzić na stronie
lodzkie.edu.com.pl;
każdy uczeń sam ustala sobie login i hasło; logowanie trwa do 25 czerwca br. i nie ma znaczenia, kiedy w tym okresie
uczeń się zaloguje ;  system przydziela kandydatowi tylko jedno miejsce w jednej klasie ze wskazanych przez niego;
liczy się liczba punktów uzyskanych przez kandydata, a nie kolejność preferencji.

W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 uczeń będzie mógł wybrać dowolną liczbę oddziałów w dowolnej liczbie szkół,
a nie jak w poprzednich latach: dowolną liczbę oddziałów w obrębie tylko trzech szkół. Szczegółowe informacje zawarte
są w załączniku do uaktualnionego zarządzenia Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r.


http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/02/z41.pdf.


Dokumenty dotyczące rekrutacji uczniów do
klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021


wniosek - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (pobierz plik .doc)
zgłoszenie - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
(pobierz plik .doc)Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej
rok szkolny 2020/2021


(pobierz plik .doc)
Terminy postępowania rekrutacyjnego,a także terminy składania dokumentów
do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych


na rok szkolny 2020/2021
(pobierz plik .doc)Przydatne informacje

 

 • Ubezpieczenie NNW uczniów w roku szkolnym 2020/2021
  - rodzice sami ubezpieczają swoje dzieci .
 • Składka na Radę Rodziców
  - wpłaty w sekretariacie lub na Konto Rady Rodziców:
  nr konta: 78 1020 3408 0000 4802 0474 7996

Informacje na temat stypendiów i zasiłków szkolnych
 
do
pobrania (plik .pdf)


Porady dla Rodziców

Zachęcamy do lektury:

10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego
korzystania z Internetu przez dzieci
(plik .pdf)

10 kroków ku temu by stać sie lepszym rodzicem (plik .pdf)


UWAGA dopalacze! Gdzie szukać pomocy?

(więcej...)


Informacje nt. legitymacji szkolnych

Szanowni Rodzice, w związku z wymogami Urzędu Transportu Kolejowego, proszę dopilnować, by Państwa dziecko miało
wpisany pesel na legitymacji szkolnej i aby opatrzony był ten wpis pieczęcią szkoły. Legitymacja bez takiego
wpisu jest nieważna i nie uprawnia do zniżek komunikacyjnych. Poniżej pisma urzędowe w tej sprawie (format .pdf):

Pismo Urzędu Transportu Kolejowego

Pismo Kuratorium Oświaty


Świetlica podwórkowa zaprasza


"NIE POZWÓL DOROSNĄĆ PRZEMOCY"
800 112 800Powstała Infolinia Oddziału Interwencji Kryzysowej. Pod numerem 800 112 800 możemy anonimowo zgłosić
jakiekolwiek niepokojące nas zachowania wobec najmłodszych. Nie chodzi tu tylko o przemoc fizyczną,
ale również psychiczną, a także zaniedbania wobec najmłodszych. Całodobowo i bezpłatnie z numeru mogą
korzystać zarówno ofiary przemocy, jak i świadkowie. Infolinia działa przy Oddziale Interwencji Kryzysowej,
gdzie można również skorzystać z porad psychologa.


Ofiary przemocy niejednokrotnie boją zgłaszać, że potrzebują pomocy. Dlatego widząc, że coś się dzieję
możemy im pomóc. Zatrważające jest to, że większość z nas nie reaguję, a jak mówią statystyki przemocy
w rodzinie jest coraz więcej. Jak podaje "Dziennik Łódzki" w okresie od stycznia do września tego roku
założono 728 tzw. niebieskich kart, natomiast przez cały rok 2012- 604!

"Niebieska karta", to program przeciwdziałania przemocy, który działa od 1998 roku. Jego celem jest
informowanie o przysługujących prawach i możliwości skorzystania pomocy pokrzywdzonym.
"Niebieska karta", to swojego rodzaju "dziennik" śladów i przebiegu wydarzeń, podjętych czynności,
a także gromadzenie informacji z interwencji domowych i stały kontakt z zagrożoną rodziną.
W Urzędach, komunikacji miejskiej, na przystankach możemy spotkać plakat "NIE POZWÓL DOROSNĄĆ PRZEMOCY",
który promuję akcję:Instytucje wspierające rodzinę i pracę szkoły

(plik do pobrania .doc)

 


Informacje Narodowego Funduszu Zdrowia

dotyczące zmian w dokumentowaniu prawa do usługi medycznej

pobierz (plik w formacie .pdf)


POWRÓT